top of page

RISKANALYS & KRISKOMMUNIKATION

 

Planera och förebygg

Kriskommunikation och krishantering handlar om att skapa kontroll i en okontrollerad situation. Vi hjälper er att förebygga kriser genom att analysera både interna och omvärldsrelaterade svagheter och risker kopplade till er bransch och er organisation, samt att skapa välfungerande kristeam och krisprocesser. 

För att hjälpa er förebygga mediala kriser identifierar och analyserar vi riskerna för negativ publicitet. Vi samlar in relevant underlag genom att intervjua nyckelpersoner inom organisationen och genomföra omvärldsanalyser. Vi utför även research av branschen och studerar tidigare händelser kopplade till liknande verksamheter.

Med en krisplan som grund testar vi även beredskapen genom scenariobaserade workshops, medieträningar och krissimuleringar som går ut på att spela upp olika scenarion som skulle kunna uppstå. Arbetet dokumenteras i en eller flera handlingsplaner för de insatser och funktioner som behöver mobiliseras. Allt för att ni ska känna er trygga och stärkta när en kris väl sker. 

Exempel på tjänster är: 

 • Risk- och scenarioanalyser

 • Scenarioanpassade krismallar

 • Krisövningar

 • Krisplaner

 • Medieträningar

 • Budskapsformulering

 • Intervjuer med nyckelpersoner

 • Omvärldsbevakning

 • Research

 

Kriskommunikation

Kommunikationsavdelningen är ofta den mest belastade vid en kris. Det går inte att vara redo för alla scenarier, men med beredskap, träning och planering kan kriser hanteras på ett konstruktivt sätt:

 • Möjlighet att ta kontroll över en kris

 • Träning i verklighetstrogna situationer

 • Policys och styrdokument

 • En kommunikationsplan för när krisen väl slår till med; 

 • Plan för intern samordning och kommunikation

 • Plan för externt agerande från ledning och kommunikationsavdelning

Lär er att känna igen, förstå och förbereda er för olika typer av mediedrev, desinformationskampanjer på sociala medier eller annan ryktesspridning. Vi hjälper er att ta fram svar på eventuella frågor från press, kunder och allmänhet, samt förbereder er för all slags kontroll över era sociala mediekanaler. Vi sköter även modereringen vid behov.

 

Akut kriskommunikation

När krisen väl kommer kan det, trots struktur och övning, vara svårt att inte engagera sig emotionellt, vilket kan leda till oöverlagda beslut och tunnelseende. Då kan det vara bra att ta hjälp av någon oberoende som snabbt kan sätta sig in i krisen och säkerställa ett relevant agerande. Vi hjälper er med löpande krisrådgivning under hela krisen och stöttar med både argument, budskap och säkerställer en hållbar strategi samt utvärdering och lärande efter krisen. 

 

Vi kan bland annat bistå med:

 • Strategisk rådgivning

 • Operativt stöd (24h)

 • Produktion av interna och externa budskap löpande under krisen

 • Bollplank och coaching av ledning, talespersoner och chefer

 • Förstärkning i det praktiska kommunikationsarbetet

 • Budskapsformulering

 • Kvalitetssäkring av texter

 • Rådgivning, moderering och redaktionellt arbete i sociala medier

bottom of page